પંચાયત વિભાગ

જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત -ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
વધારે
ટેન્ડર્સ

VIKAS PATH
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Search your name in the voter’s list
Event Calender
જીલ્લો પસંદ કરો

E-Gram Google
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

જિલ્લા વિષે

જૂનાગઢ જિલ્લો ઉતર અક્ષાંશ ર૦.૪૪ અને ૨૧.૪૦ તથા પૂર્વ રેખાંશ ૬૯.૪૦ અને ૭૧.૦પ ઉપર આવેલો છે. હાલના આ જિલ્લાનું અસ્તિત્વ તા. ૧૯/૪/૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ તેમજ આજુબાજુના અન્ય દેશી રજવાડાનાં વિલીનકરણથી થયુ. આ રજવાડામાં જૂનાગઢ, માણાવદર, માંગરોળ, બાંટવા, સરદારગઢ મુખ્‍ય હતાં. આ જિલ્લાનો કુલ વિસ્તાર નવા જિલ્લાના વિભાજન મુજબ ૮૮૮૧.૮ ચો. કી. મી. છે.

વધારે...


ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો

જૂનાગઢ જિલ્લો
જૂનાગઢ જિલ્લો
જૂનાગઢ
તાલુકાઓ૧૪
ગ્રામ પંચાયત૮૨૧
ગામડાઓ૧૦૩૦
વસ્તીર૪૪૮૪ર૭
કુલ ક્ષેત્રફળ૮૮૭૧.૦૬ ચો.કી.મી.
ગ્રામ્‍ય વસતિ૧૭૩૧૧૦૧
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતિભાઇ રામજીભાઇ કવાડીયા

શ્રી જયંતિભાઇ રામજીભાઇ કવાડીયા,
માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી સહકાર.
શ્રી વલ્લભભાઇ મનજીભાઇ દુધાત
શ્રી વલ્લભભાઇ મનજીભાઇ દુધાત પ્રમુખશ્રી,જીલ્લા પંચાયત
શ્રી અજય પ્રકાશ (આઇ.એ.એસ.),શ્રી અજય પ્રકાશ (આઇ.એ.એસ.),
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
મારુ ગામ
અગત્‍યના ઓનલાઇન સોફટવેર
VIKAS PATH
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India