પંચાયત વિભાગ
અવનવા સમાચાર

News

આરોગ્યશાખાના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યું દર માસના પ્રથમ સોમવારે મોકુફ રાખવા બાબતે.
આરોગ્યશાખાના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યું દર માસના પ્રથમ સોમવારે મોકુફ રાખવા બાબતે. PDF

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી લેપ્રેસી પ્રોગામ કમિટીમાં " પેરા મેડીકલ વર્કર " માટે વોક ઇન્ટરવ્યું અંગેની જાહેરાત
જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી લેપ્રેસી પ્રોગામ કમિટીમાં " પેરા મેડીકલ વર્કર " માટે વોક ઇન્ટરવ્યું અંગેની જાહેરાત

જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.
જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર  જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.


જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.
જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર જુનાગઢના લેપ્ર્ર્ર્રસી શાખામાં પેેેેરા મેડીકલ વર્કરની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.

તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય સોસાયટી હેઠળ લેવાયેલ આયુષ મેડીકલ ઓફીસરમ,આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ,સ્ટાફ નર્સ નુ મેરીટ લીસ્ટ
તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય સોસાયટી હેઠળ લેવાયેલ આયુષ મેડીકલ ઓફીસરમ,આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ,સ્ટાફ નર્સ નુ મેરીટ લીસ્ટ
આયુષ આયુર્વેદિક મેરીટ લીસ્ટ
આયુષ હોમિઓપેથિક મેરીટ લીસ્ટ​
આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ મેરીટ લીસ્ટ
સ્ટાફ નર્સ મેરીટ લીસ્ટ


ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ્ સોસાયટી જુનાગઢ ના ડી.પી.એમ.ચુ.માં આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ કમ ડેટા આસીસ્ટેન્ટ ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ ઇન્ટરવ્યુ.
ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ્ સોસાયટી જુનાગઢ ના ડી.પી.એમ.ચુ.માં આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ કમ ડેટા આસીસ્ટેન્ટ ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ ઇન્ટરવ્યુ.

ડીસ્ટ્રીક્ટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ જુનાગઢના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૯
ડીસ્ટ્રીક્ટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ જુનાગઢના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૯