પંચાયત વિભાગ
અવનવા સમાચાર

News

જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા હેઠળની ડીસ્ટ્રીક્ટ અર્બન હેલ્થ યુનિટની જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ અંગેની જાહેરાત.
જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા હેઠળની ડીસ્ટ્રીક્ટ અર્બન હેલ્થ યુનિટની જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ અંગેની જાહેરાત.PDF

આરોગ્યશાખાના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યું દર માસના પ્રથમ સોમવારે મોકુફ રાખવા બાબતે.
આરોગ્યશાખાના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યું દર માસના પ્રથમ સોમવારે મોકુફ રાખવા બાબતે. PDF

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી લેપ્રેસી પ્રોગામ કમિટીમાં " પેરા મેડીકલ વર્કર " માટે વોક ઇન્ટરવ્યું અંગેની જાહેરાત
જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી લેપ્રેસી પ્રોગામ કમિટીમાં " પેરા મેડીકલ વર્કર " માટે વોક ઇન્ટરવ્યું અંગેની જાહેરાત

ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી જુનાગઢના ડીપીએમયુ શાખાની આયુશ તબિબ,સ્ટાફ નર્શ,આર.બી.એસ.કે. ફાર્માસીસ્ટ કમ ડેટા આસીસ્ટન્ટ ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.

ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી જુનાગઢના ડીપીએમયુ શાખાની આયુશ તબિબ,સ્ટાફ નર્શ,આર.બી.એસ.કે. ફાર્માસીસ્ટ કમ ડેટા આસીસ્ટન્ટ ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.