પંચાયત વિભાગ
News Detail

News

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

જિલ્લા પંચાયત ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી,એનવીબીડીસીપી,જિલ્લા પંચાયત,જુનાગઢની કરાર આધારીત મેલેરીયા ટેકનીકલ સુપરવાઇઝર,ફાઇનાન્સીયલ એન્ડ લોજીસ્ટીક આસીસ્ટન્ટ,ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર,લેબોરેટરી ટેકનીશયનની જાહેરાત જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી,એનવીબીડીસીપી,જિલ્લા પંચાયત,જુનાગઢની કરાર આધારીત મેલેરીયા ટેકનીકલ સુપરવાઇઝર,ફાઇનાન્સીયલ એન્ડ લોજીસ્ટીક આસીસ્ટન્ટ,ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર,લેબોરેટરી ટેકનીશયનની જાહેરાત જોવા ક્લીક કરો. GIF