પંચાયત વિભાગ
અવનવા સમાચાર

News

તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય સોસાયટી હેઠળ લેવાયેલ આયુષ મેડીકલ ઓફીસરમ,આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ,સ્ટાફ નર્સ નુ મેરીટ લીસ્ટ
તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે આરોગ્ય સોસાયટી હેઠળ લેવાયેલ આયુષ મેડીકલ ઓફીસરમ,આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ,સ્ટાફ નર્સ નુ મેરીટ લીસ્ટ
આયુષ આયુર્વેદિક મેરીટ લીસ્ટ
આયુષ હોમિઓપેથિક મેરીટ લીસ્ટ​
આર.બી.એસ.કે.ફાર્માસીસ્ટ મેરીટ લીસ્ટ
સ્ટાફ નર્સ મેરીટ લીસ્ટ


જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ આરોગ્ય શાખા (D.P.M.U.) સ્ટાફ નર્સ/બ્રધર, RBSK ફાર્માસીસ્ટ,સુપરવાઇઝર/પીએચએન,એલએચવીની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.
જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ આરોગ્ય શાખા (D.P.M.U.) સ્ટાફ નર્સ/બ્રધર, RBSK ફાર્માસીસ્ટ,સુપરવાઇઝર/પીએચએન,એલએચવીની ખાલી જગ્યા ભરવા માટેનુ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ.