પંચાયત વિભાગ
ભેંસાણના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામભેંસાણના ગામો

ભેંસાણના ગામો

 
  બામનગઢ    હડમતીયા વીશાલ    પાસવાળા    હડમતીયા ખજુરી 
  બરવાળા   જુની ધારી ગુંદાલી   પાટલા    હડમતીયા ખાખરા 
  ભાટગામ    કાળા ગડબા    પટુરણ    નવી ધારી ગુંદાલી 
  ભેંસાણ   કરીયા   પતવાડ    પરબ વાવડી
  વંદરવાડ   ખંભાળીયા    પીપલીયા તડકા   ગોરવીયાળી 
  ચાણકા   ખારચીયા    રફાળીયા    નવા વધાણીયા 
  છોડવાડી   માલીડા    રાણપુર   ઉમરાળી 
  ચુડા   માંડવા    રાશીવાવ   સરદારપર 
  દામરાળા    મથુરા થાના    રતનપરા    સુખપુર 
  ઢોલવા    મેંદપરા    સંપતપરા    મોટા ગુજારીયા 
  દુધાળા    મોરવાડા    સાંક્રોલા     
  ગલાથ    ગોરખપુર    નાના ગુજારીયા