પંચાયત વિભાગ
bpl-list
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
જૂનાગઢ
માંગરોળ
સુત્રાપાડા
વિસાવદર
માણાવદર
તાલાળા
ભેંસાણ
વંથલી
કોડીનાર
૧૦ મેંદરડા
૧૧ વેરાવળ
૧૨ ઉના
૧૩ કેશોદ
૧૪ માળીયા