પંચાયત વિભાગ
જીલ્લા પ્રમુખ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ

જિલ્લા પ્રમુખ

શ્રી સેજાભાઇ વિરાભાઇ કરમટા
નામ:શ્રી સેજાભાઇ વિરાભાઇ કરમટા
હોદો:પ્રમુખશ્રી, જિલ્લા પંચાયત,જુનાગઢ
સ૨નામું:જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,
સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ
મો. નં:૯૮૨૪૨૫૬૧૯૭, ૭૫૬૭૦૯૯૮૭૨
ફોન નં:૦૨૮૫-૨૬૨૧૧૨૧
ઇ-મેઇલ:President-ddo-jun@gujarat.gov.in