પંચાયત વિભાગ
જૂનાગઢના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામજૂનાગઢના ગામો

જૂનાગઢના ગામો

 
  અંબાલીયા    દેરવણ    ખલીલપુર    સબલપુર 
  આનંદપુર    દોલતપરા    ખામધ્રોલ   સગડીવીડી 
  અવતાડીયા મોટા    ડુંગર થાના    લીંબડી ધાર   સલાથા 
  અવતાડીયા નાના    ડુંગરપુર    મજેવડી    સંખડાવદર 
  બાદલપુર    ગલીયાવાડા    મખીયાળા    સારગવાડા 
  બગડુ    ગીરનાર હીલ્સ    માંડલીકપુર   સેમરાળા 
  બલીયાવાડ    ગોલાધર    મેવાસા કમરીબૈના   સોડવાદર 
  બામનગામ    હસ્નાપુર    મેવાસા ખાડીયા   સુખપુર 
  બંધાલા    ઇન્દ્ગેશ્વર    નંદનપરા    સુરજકુંડ
  બેલા    ઇન્ટાળા    નવા પીપળીયા    તળીયાધાર 
  ભાલગામ    ઇસનપુર    નવાગામ    થુમ્બાળા 
  ભાવનાથ    ઇવનગર    પાદરીયા    ટીંબાવાડી 
  ભીયલ    જાંબુડી    પલાસવા    તોરણીયા 
  બીલખા    જામકા   પાતાપુર    ઉમરાળા
  બોરદેવી    જાલનસર    પત્રાપસર    વડાળ 
  ચોબારી    ઝાંઝરડા    પીપરડી ટીમ્બો    વડાસીમડી 
  ચોકી   જુનાગઢ   પ્રભાતપુર    વઢાવી 
  ચોકલી   કાથરોટા    રામેશ્વર    વનાંડીયા 
  ચોરવાડી    કેરાલા    રામનાથ    વીજાપુર
  દતાર હીલ્સ    ખાડીયા    રૂપાવતી    વિરપુર