પંચાયત વિભાગ
કોડીનારના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામકોડીનારના ગામો

કોડીનારના ગામો

 
  અડપોકર    દુદાણા    કાજ    પીંછવા 
  અડવી    ફચારીયા    કંટાળા    પીંછવી 
  અલીદર    ફાફણી મોટી    કરેડા    પીપળવા બાવણા 
  આનંદપુર    ફાફણી નાની    કોડીનાર   પીપળી 
  અર્થીયા    ધંટવાડ    મલગામ    રોનજ 
  અરનેજ    ગીરદેવલી    માલશરમ    સાંધનીધાર 
  બરડા    ગોહીલ ની ખાણ    મીતીયાજ    સરખાડી 
  બોડવા    ગોવીંદપુર ભંડારીયા    મોરવાડ    સયાજીરાજપુરા 
  ચોહાણ ની ખાણ    હરમડીયા    મુલ દ્વારકા   સેધાયા
  ચાચર    ઇંચવાડ નાની    નાગદલા    સીંગાજ 
  છારા    જગતીયા    નાનાવાડા    સુગલા 
  ચીડીવાવ   જમણવાડા    નવાગામ    વડનગર
  દામલી    જંત્રાખાડી    પાનાદર    વાલાદર 
  દેવલપુર    જીથળા    પાંચ પીપળવા    વેલણ 
  દેલવી    કડોદ્ગા    પાવતી    વેલ્વા 
  ડોલાસા    કડવાસણ    પેઢાવાડા    વીઠલપુર