પંચાયત વિભાગ
માળીયાના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામમાળીયાના ગામો

માળીયાના ગામો

 
  અછીદ્ગા    ધાણેજ મોટા    જાડકા   પાનીધ્રા 
  અકાલા   ધાણેજ નાની    ઝુંઝારપુર   પંકુવા
  અકાલા ગીર   ધરમપુર   કડાયા   પાટલા 
  અંબાલગઢ    ધ્રાબાવાડ    કાલીંભડા   પીખોર 
  અંબેચા    દુધાળા    કનેક   પીપલાવા 
  અમરપુર ગીર    ગડુ    કત્રાસા    સંધીયાળા 
  અવાણીયા    ગલોદર    કેરાળા    સરકડીયા
  બાબરા   ગાંગેચા    ખાંભળીયા    શાંતીપુરા 
  બરૂલા    ધુમીલ    ખેરા    સુખપુર 
  ભાન્ડુરી    ગુંગાતી    ખોરાસા ગીર    તરસીંગડા 
  ભાંખરવાડ    ગોટણા    કુકાસવાડા   વડાલા 
  બોડી    ઇટાલી    લછાડી    વડીયા 
  બુધેચા    જાલોનદર    લડુડી-ગીર    વંદરવાડ 
  ચુલડી    જનાડી    લંગોદ્ગા    વીરડી 
  દંડેરી    જાંગર    માળીયા   વીસનવેલ 
  દેવગામ    જનુડા    માતર વાણીયા