પંચાયત વિભાગ
મેંદરડાના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામમેંદરડાના ગામો

મેંદરડાના ગામો

 
  ગુંદાળા    માનપુર   સમઢીયાળા   
  ગુંદીયાળી    મેંદરડા   સીમાશી   
  ઇટાળી    મેંદરડા   સુરજગઢ   
  જાંબુડી નેસ    મીઠાપુર    ટીંબી   
  જીંજુડા    મોટી ખોડીયાર    વાણીયા વાવ  
  કંઠાલા નેસ    નાગલપુર       
  કરશનગઢ    નાજાપુર       
  કેનાડીપુર    નાજાપુર (છતારીયા)       
  ખાડપીપલી    નાની ખોડીયાર       
  ખીજડીયા    નતાલીયા       
  ખીમ પાદર    પતારમા       
  કીલોરીયા નેસ    રાજાવાડ       
  લીલવા    રાજેસર       
  માલણકા   રાણીધાર