પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી અજય પ્રકાશ (આઇ.એ.એસ.)
હોદો:
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારી, જિલ્‍લા પંચાયત-જૂનાગઢ
સ૨નામું:
જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, શશીકુંજ સામે,
સરદારબાગ પાછળ, મીરાનગર રોડ, જૂનાગઢ ૩૬૨૦૦૧
ફોન નં:
૦૨૮૫- ૨૬૩૫૩૧૫ , ૨૬૩૫૩૧૬
ફેકસ:
૦૨૮૫- ૨૬૩૬૩૧૭
મોબાઇલ :
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
ઇ-મેઇલ:
ddo-jun@gujarat.gov.in