પંચાયત વિભાગ
તાલાળાના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામતાલાળાના ગામો

તાલાળાના ગામો

 
  અબુડી    ગુંદારણ    કપુરીયા    મલીજીનજીવા 
  અલાવાણી    હડમતીયા    કરમડાડી    મંડોરણા 
  અંબલાશ    હરીપુર    કરમંડાજીયા    મોરૂકા
  અમૃતાવેલ    હીરણવેલ    કઠીતાલ    નાના ભીલગાલા 
  અનીડા    જમાલપરા    કેરંભા    નાનવા 
  અંકોલવાડી   જાંબુથાળા    ખાડા    નીમા 
  બકુલા ધાનેજ   જાનવડલા    ખાખરાવાલા    પંચોલી 
  બામણાસા    જસધાર    ખેરીયાવાળા    પતારીયા 
  બથેશ્વર    જશાપુર    ખીરધાર    પટાસાલા 
  ભગાટીંબી    જવાંત્રી    ખોડીયાર    પીખોર 
  ભાલછેલ    જેપુર    કીલોરીયા    પીપળવા 
  ભાંથા    જૂનવાનીયા    કીસા    પીપરડા 
  ભેરીયા    કડાલી    કુતીયા    રમારેચા 
  ભીમદેવાલ    કડવાલી    લકડવેરીનેસ   રામપરા 
  ભોજદે    કમલેશ્વર    લુશાળા    રસુલપુરા 
  ભુવાતીથઁ    કંસીયા    માધુપુર જાંબુર    રતીધાર 
 
આગળ જુઓ