પંચાયત વિભાગ
ભેસાણ તાલુકા પંચાયત
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

શ્રીમતિ શોભનાબેન એમ. સતાસીયાશ્રીમતિ શોભનાબેન એમ. સતાસીયા
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત, ભેસાણ
શ્રી આર. કે. અઘેરાંશ્રી આર. કે. અઘેરાં
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભેસાણ

અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration

ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગજૂનાગઢ જીલ્લોભેસાણ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ભેસાણ
ગ્રામ પંચાયત ૪૪
ગામડાઓ ૪૪
વસ્‍તી ૭૩૭૩૭

આ તાલુકો ૨૧.૪ ઉતર અક્ષાંશ અને ૭૦.૫૫ પુર્વ રેખાંશ વૃત પર આવેલ છે. આ તાલુકા નો વિસ્‍તાર ૪૩૮.૦૬ ચો.કી.મી નો છે. આ તાલુકામાં કુલ વસ્‍તિ ૭૩૭૩૭ ની છે. આ તાલુકામાં દર હજાર પુરુષો એ સ્‍ત્રીઓનું પ્રમાણ ૯૯૮ છે. અનુજાતીની સંખ્‍યા ૬૨ ની છે . જયારે અનુ જનજાતી ની સંખ્‍યા ૫૪૯ છે. તે જિલ્‍લામાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે.

વસ્‍તી નીં ગીચતા દર ચો.કી.મી.દીઠ ૧૬૮ છે. વસ્‍તીવાળા ૪૪અને ઉજજડ ર ગામો આવેલા છે. આ તાલુકાનું જિલ્‍લા મથકે થી અંતર ૩૪ કી.મી. નું છે. આ તાલુકાના સાંકરોળા ગામે સાંકળેશ્‍વર મહાદેવ નું જુનુ મંદીર આવેલું છે. આ ગામ પાસે ડુંગરની ખીણ માં સુંદર મજાનો ડેમ આવેલો છે. તે ઇ.સ. ૧૪૦૦ માં બંધાયેલ છે.  

વધારે...