પંચાયત વિભાગ
માળીયા હાટીના તાલુકા પંચાયત
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

ભાવનાબેન નરેન્દ્રસિંહ સિસોદીયા ભાવનાબેન નરેન્દ્રસિંહ સિસોદીયા
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત, માળીયા હાટીના
tdo શ્રી આર.વી.માણીયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration

ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગજૂનાગઢ જીલ્લોમાળીયા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


માળીયા
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ ૬૪
વસ્‍તી૧૪૪૯૭પ

જુનાગઢ જિલ્લામાં માળીયા હાટીના તાલુકો આવેલો છે.આ તાલુકો ર૧. ૧ પં અક્ષાંશ અને ૭૦. ૩૦ પૂ.રેખાંશ ઉપર આવેલો છે.દરિયાઇ પટ્ટીથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર છે.આ તાલુકાનુ મુખ્યવસ્તિ “હાટી”દરબારની હોવાથી તાલુકાનું નામ તેના પરથી માળીયા હાટીના રાખવામાં આવેલ છે.

વધારે...