પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાનું નામ ગામનું નામ કુલ વસ્‍તી કુલ પુરૂષ કુલ સ્‍ત્રી ૦ થી ૬ વષ ૫રૂષ ૦ થી ૬ વષ સ્‍ત્રી સાક્ષર પુરૂષોની સંખ્‍યા સાક્ષર સ્‍ત્રીઓની સંખ્‍યા
માણાવદર વાડાસડા ૧૮૬૭ ૯૬૨ ૯૦૫ ૧૨૮ ૧૧૧ ૫૬૬ ૩૫૯
માણાવદર થાનીયાણા ૧૮૯૭ ૯૯૪ ૯૦૩ ૧૩૭ ૭૭ ૭૦૭ ૫૧૫
માણાવદર જીંજરી   ૨૫૪૪ ૧૩૦૫ ૧૨૩૯ ૧૨૨ ૧૧૨ ૧૦૪૦ ૭૭૧
માણાવદર ભીંડોરા   ૧૬૦૨ ૮૦૨ ૮૦૦ ૧૨૧ ૧૦૭ ૫૬૮ ૪૨૬
માણાવદર ગણા     ૯૬૭ ૪૮૨ ૪૮૫ ૬૨ ૭૧ ૨૮૮ ૨૦૫
માણાવદર વડા     ૫૬૫ ૨૮૭ ૨૭૮ ૩૭ ૪૨ ૧૯૮ ૧૧૪
માણાવદર વેકરી    ૨૪૨૧ ૧૨૫૩ ૧૧૬૮ ૨૦૧ ૧૪૯ ૮૦૩ ૫૧૩
માણાવદર ચિખલોદા ૧૭૨૬ ૮૭૨ ૮૫૪ ૧૧૬ ૧૦૯ ૬૦૦ ૪૩૯
માણાવદર દેશીંગા  ૧૫૫૪ ૭૬૪ ૭૯૦ ૧૦૬ ૧૧૦ ૫૦૨ ૩૫૭
માણાવદર મરમઠ ૧૮૫૭ ૯૪૭ ૯૧૦ ૧૩૦ ૧૩૮ ૭૦૮ ૪૯૫
માણાવદર સરાડીયા ૫૬૭ ૨૯૩ ૨૭૪ ૨૮ ૩૩ ૧૮૭ ૧૨૦
માણાવદર લીંબુડા   ૨૫૪૮ ૧૨૬૬ ૧૨૮૨ ૧૫૯ ૧૨૩ ૯૪૦ ૭૪૧
માણાવદર ઇન્‍દા ૧૬૮૭ ૮૪૩ ૮૪૪ ૧૧૧ ૯૫ ૬૧૭ ૪૭૯
માણાવદર શેરડી    ૧૨૪૬ ૬૨૪ ૬૨૨ ૬૯ ૩૮ ૪૬૦ ૩૮૨
માણાવદર ઉંટડી    ૭૦૦ ૩૬૧ ૩૩૯ ૪૫ ૪૧ ૨૬૭ ૧૮૧
માણાવદર ચુડવા   ૧૩૬૬ ૭૧૨ ૬૫૪ ૭૯ ૮૦ ૫૦૭ ૩૪૮
 
આગળ જુઓ