પંચાયત વિભાગ
માંગરોળ તાલુકા પંચાયત
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

શ્રી ખીમાભાઇ નથુભાઇ પરમારશ્રી ખીમાભાઇ નથુભાઇ પરમાર
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત,
tdoશ્રી એ. ડી. ચાવડા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી માંગરોળ
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​

ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગજૂનાગઢ જીલ્લોમાંગરોળ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

માંગરોળ
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ
વસ્‍તી

આ તાલુકોમાં ૬૩ રેવન્યુ અને ૬૦ ગ્રામ પંચાયતના વિસ્તાર મળી કુલ - ૬૩ ગામનો માંગરોળ શહેરથી ૬૪ કી.મી.ના અંતરે પ્રર્વ તરફ જુનાગઢ શહેર ૮ર કી.મી.ના અંતરે ઉતરમાં પોરબંદર તેમજ દક્ષિણ માં ૪પ કી.મી. અંતરે વેરારળ શહેર આવેલ છે.અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ૬૪ કિ.મી. દુર દરિયા કાઢે આ તાલુકો આવેલ છે. અહીના મુખ્યત્વે પાકમાં ઘઉ, કપાસ, મગફળી અને ગૌણ પાકો જુવાર - બાજરી, એરંડા જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કારી અને ખારાશવાળી છે. આ તાલુકામાંથી મચ્છી ઉદ્યોગ સારી રીતે ફેલાયેલો છે.
વધારે...