પંચાયત વિભાગ
વંથલીના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામવંથલીના ગામો

વંથલીના ગામો

 
  અખા    ધંટીયા    મહોબતપુર    શાપુર 
  બલોત    ધુડવદર    મેધપુર    સોનારદા 
  બંધડા    કાજલીયા મોટા    નગાડીયા    સુખપુર 
  બાંટીયા    કાજલીયા નાના    નંદારખી (રાનીજીવીડી)    થાનાપીપલી 
  બરવાળા   કાન્ઝા    નારેડી    ટીકર-પદારડી
  ભાટીયા    કાન્જાડી    નવાડા    ટીનમસ 
  બોડકા   ખોખારદા    નવલખી    ઉમાતવાડા 
  ધંધુસર    ખોરાસા    રાવણી    વડલા 
  ધનફુલીયા    કુંભડી    રયાપુર    વંથલી
  ડુંગરી    કોયલી   સાંતલપુર   વાસપાડા 
  ગડોઇ    લુશાલા    સેલરા    ઝાંપોડાદ 
  ગાંઠીલા    લુવારસર    સેન્દારદા