પંચાયત વિભાગ
વેરાવળના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામવેરાવળના ગામો

વેરાવળના ગામો

 
  અદ્રી   દારી    લુંભા    રામપરા 
  અજોઠા    ડીડા    મલોંધા    સરસવા 
  અંબલીયાળા    ગોવીંદપરા    માંડોર    સાવણી 
  બાદલપરા    ગુણવંતપુર    મથાસુરીયા    સીદોકર 
  ભાલપરા    હસ્નાવદર    મેધપુર    સીમર 
  ભેરાળા    ઇનાજ    મીઠાપુર    સોનારીયા 
  ભેટાલી    ઇન્દ્ગોઇ    મોરજ    સુપસી 
  બીજ    ઇશ્વરીયા    નાખડા    તંતીવાળા 
  બોલાસ    કાજલી    નવાદ્ગા    ઉકડીયા
  ચામોડા    ખાંડેધરી    નવાપરા    ઉંબા 
  ચંદુવાવ   ખેરાળી    પાલડી    ઉમરાળા
  છાપરી    કીંદરવા    પાંડવા    વડોદ્ગા ડોડીયા 
  ચત્રોડા    કોડીદરા    પાટણ (રૂરલ એરીયા)    વાવડી અદ્રી
  ડાભોર    કુકરાસ   પાટણ-વેરાવળ   વેરાવળ (રૂરલ એરીયા)