પંચાયત વિભાગ
વિસાવદરના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામવિસાવદરના ગામો

વિસાવદરના ગામો

 
  અમળીયારા    દેસાઇ વડાલા    જાંબુડા    કોટડા મોટા 
  અંબાળા    દેવકરણીયા   જાંબુડી    કોટડા નાના 
  બગોયા   ઢેબર    જવાલડી    કુબા (રવાણી) 
  બજારીયા    દુધાળા    જેતલવાડ    કુતીયા-અમાલીયારા
  બરાડીયા    ધાંટીયાન    ઝાંઝેસર    લાલપુર
  બારવાનીયા નેસ    ધોડાસણ    કાગમલ    લાસા
  ભાલગામ    ગોરડવાલા    કાલાવાડ   લેરીયા
  ભાટ વાવડી   ગોવીંદપરા    કાલસરી    લીલાપાણી
  ભુતડી    હડમતીયા મોટા    કાણાવડલા    લીલીયા
  બોગડીયા    હડમતીયા નાના    કનકાઇ   લીમાધ્રા
  છાપરડા    હલદરવા નેસ    કાંકચીયાળા   લુંગીયા 
  ચાવંડ જુની    હરીપુર    કરકડી   મહુડા 
  ચાવંડ નવી    હસ્નાપુર    ખાંભાગીર    મહુડી 
  છાલડા    ઇશ્વરીયા (ગીર)    ખંભાળીયા    મખાણીયા 
  ચેલાંકા   ઇશ્વરીયા મંડાવાડ    ખંભાડા    માનાનડીયા 
  દાદર    જંબાલા    ખીજડીયા    મંડાવાડ 
 
આગળ જુઓ