પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજિલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જિલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસતિગણતરી-૨૦૧૧ અનુસાર જૂનાગઢ જિલ્‍લાની કૂલ વસતિ ૧૫.૨૭ લાખ છે. જેમાં ૭.૮૫લાખ પુરૂષો તથા ૭.૪૨ લાખ સ્‍ત્રીઓ છે. અક્ષરજ્ઞાન ઘરાવતા લોકોની સંખ્‍યાકૂલ ૧૦.૭૬ લાખ છે. જેમાં ૬.૦૪ લાખ પુરૂષો તથા ૪.૭૧ લાખ સ્‍ત્રીઓનો સમાવેશથાય છે. જે મુજબ અક્ષરજ્ઞાનની ટકાવારી ૭૦.૫૭ ટકા થાય છે.

કૂલગ્રામ્‍ય વસતિ ૯.૬૫ લાખ છે. જેમાં ૪.૯૭ લાખ પુરૂષો તથા ૪.૬૮ લાખ સ્‍ત્રીઓછે. જયારે શહેરી વસતિ ૫.૬૨ લાખ છે તે પૈકી પુરૂષો ૨.૮૮ લાખ અને સ્‍ત્રીઓ૨.૭૪ લાખ છે.

જયારે જૂનાગઢ જિલ્‍લાની અનુસુચિત જાતિની કૂલ વસતિ ૨.૩૫ લાખ છે, તે પૈકી ગ્રામ્‍ય વસતિ ૧.૮૬ લાખ છે અને શહેરી વસતિ ૪.૯૬ લાખ છે.

જયારે જૂનાગઢ જિલ્‍લાની અનુસુચિત જનજાતિની કૂલ વસતિ ૩૮૪૭૪ છે, તે પૈકી ગ્રામ્‍ય વસતિ ૨૬૩૯૬ છે અને શહેરી વસતિ ૧૨૦૭૮ છે.

દશકાના વસતિ વઘારા દરની ૧૯૬૧ થી માહિતી પુરૂષ અને સ્‍ત્રીની નીચે મુજબ છે.

વર્ષપુરૂષોસ્‍ત્રીકુલ
૧૯૬૧ ૬૩૮૨૯૬ ૬૦૭૩૪૭ ૧૨૪૫૬૪૩
૧૯૭૧ ૮૫૫૬૭૧ ૮૦૧૦૦૬ ૧૬૫૬૬૭૭
૧૯૮૧ ૧૦૭૪૬૦૫ ૧૦૨૬૧૦૪ ૨૧૦૦૭૦૯
૧૯૯૧ ૧૨૨૨૨૬૨ ૧૧૭૨૫૯૭ ૨૩૯૪૮૫૯
૨૦૦૧ ૧૨૫૨૩૫૦ ૧૧૯૫૮૨૩ ૨૪૪૮૧૭૩
*(૧૪ તાલુકા)
૨૦૧૧૭૮૫૨૭૪૭૪૨૦૫૫૧૫૨૭૩૨૯
*(૯ તાલુકા)