પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેમહત્‍વના નકશાઓમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

જુનાગઢ
વેરાવળ
ઉના
કેશોદ
તાલાલા
કોડીનાર
બાંટવા
વિસાવદર
વંથલી
માંગરોળ