પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનોજીલ્લાનાપ્રકાશનો

જીલ્લાના પ્રકાશનો

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૭-૦૮ વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૦૭-૦૮ આબોહવાની માહિતી-૨૦૦૭-૦૮ સામાજિક-આર્થિકસમીક્ષા-૨૦૦૭-૦૮
varshik Vahivati Ahevaal 2006-2007 varshik Vahivati Ahevaal 2007-2008 Abohava-2006 arthik samiksha
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો

 

 

સામાજિક-આર્થિકસમીક્ષા-૨૦૦૮-૦૯ વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૦૮-૦૯ વસતિ ગણતરી-૨૦૦૧ અંદાજપત્ર-૨૦૦૯-૧૦
arthik samiksha arthik samiksha varshik Vahivati Ahevaal 2006-2007 Abohava-2006
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો
અહી કલિક કરો