પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસદસ્યોની માહિતી

સદસ્યોની માહિતી

ક્રમ નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબર
શ્રી વલ્લભાઇ મનજીભાઇ દુધાતપ્રમુખશ્રી, ૯૪૨૮૦૮૮૧૨૪
શ્રી લક્ષ્મણભાઇ જાદવભાઇ ભરડાઉપપ્રમુખશ્રી ૯૮૭૯૫૫૬૨૨૬
શ્રી વિનોદભાઇ રવજીભાઇ બુસાઅધ્યક્ષશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ૯૪૨૬૨૦૬૩૧૧
શ્રીમતિ શારદાબેન ગોવિંદભાઇ સવસાણીઅધ્યક્ષશ્રી,કારોબારી સમિતિ૯૮૨૫૩૧૧૯૨૨
શ્રીમતિ વાલીબેન મનિષકુમાર નંદાણીયા અધ્યક્ષશ્રી,બાંધકામ સમિતિ૯૯૯૮૫૩૭૮૩૮
શ્રી રણજીતસિંહ ખુમાણભાઇ પરમારઅધ્યક્ષશ્રી,આરોગ્ય સમિતિ૯૮૨૫૨૨૩૦૪૪
શ્રી પ્રવિણભાઇ જગજીવનભાઇ કોઠીયાઅધ્યક્ષશ્રી, સિંચાઈ, ૫શુપાલન,
સહકાર અને ખેતીવાડી સમિતિ
૯૯૨૫૯૯૩૮૩૭
શ્રીમતિ રેખાબેન નિતિનભાઇ રાણપરીયાઅધ્યક્ષશ્રી, મહિલા અને બાળ વિકાસ સમિતિ૯૮૭૯૬૧૭૮૦૮
શ્રીમતિ શાંન્‍તીબેન મનસુખભાઇ મુછડીયાઅધ્યક્ષશ્રી સામાજીક ન્યાય સમિતિ ૯૮૨૪૮૬૪૯૧૫
૧૦શ્રીમતિ રાયદેબેન પ્રવિણભાઇ બોરીચા સદસ્યશ્રી ૮૧૫૬૦૦૪૯૧૫
૧૧શ્રી નથુભાઇ આણંદભાઇ કેશવાળાસદસ્યશ્રી ૯૮૭૯૦૭૭૩૮૯
૧૨શ્રીમતિ કમળાબેન રામસિંહભાઇ ડોડીયાસદસ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૪૦૦
૧૩શ્રીમતિ ઉષાબેન વૃજલાલ ઘાડીયાસદસ્યશ્રી ૯૫૮૬૪૬૪૬૦૦
૧૪શ્રી ભાવેશભાઇ લાલજીભાઇ ત્રાપસીયાસદસ્યશ્રી ૯૭૨૪૨૫૬૨૮૬
૧૫શ્રીમતિ મુકતાબેન કાંતિલાલ કાબાસદસ્યશ્રી ૯૯૭૮૦૨૭૨૬૧
૧૬શ્રી લાલજીભાઇ રણછોડભાઇ ડોબરીયાસદસ્યશ્રી ૯૭૨૫૪૧૯૦૬૩
૧૭શ્રીમતિ રાણીબેન કરશનભાઇ સોલંકીસદસ્યશ્રી ૯૮૨૫૪૮૫૧૨૫
૧૮શ્રી શાંતીલાલ જસમતભાઇ કમાણીસદસ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૫૫૦૧૨
૧૯શ્રીમતિ ચંન્દ્રીકાબેન કરશનભાઇ વાડદોરીયાસદસ્યશ્રી ૯૪૨૬૧૬૭૮૫૬
૨૦શ્રીમતિ ઉમાબેન પ્રવિણભાઇ ચાવડાસદસ્યશ્રી ૯૮૭૯૪૯૦૫૨૨
૨૧શ્રી માઘાભાઇ દેવાભાઇ મગરાસદસ્યશ્રી ૯૯૭૮૭૧૧૦૪૨
૨૨શ્રીમતિ દુધીબેન હીરાભાઇ સોલંકીસદસ્યશ્રી ૯૮૨૫૫૫૦૧૩૮
૨૩શ્રીમતિ શારદાબેન કાન્તીલાલ ગજેરાસદસ્યશ્રી ૯૯૭૯૨૪૨૪૮૭
૨૪શ્રીમતિ દુધીબેન વાલાભાઇ ખેરસદસ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૯૦૩૯૦
૨૫શ્રી સેજાભાઇ વીરાભાઇ કરમટાસદસ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૫૬૧૯૭
૨૬શ્રી દેવાભાઇ પુંજાભાઇ માલમસદસ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૩૨૭૪૮
૨૭શ્રીમતિ ભારતીબેન ઘીરજલાલ કુંભાણીસદસ્યશ્રી ૯૯૨૫૧૩૨૧૧૨
૨૮શ્રી જયેશકુમાર વાલજીભાઇ લાડાણી સદસ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૧૨૨૧૨
૨૯શ્રી મુનેશભાઇ ભગવાનભાઇ પોંકીયાસદસ્યશ્રી ૯૪૨૬૪૨૩૫૩૩
૩૦શ્રી મુકેશભાઇ જીવરાજભાઇ કણસાગરાસદસ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૬૮૧૩૩