મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી પ્રવીણ ચૌધરી
  • ડીડીઓ નામશ્રી પ્રવીણ ચૌધરી (આઇ.એ.એસ.)
  • હોદોજિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારી, જિલ્‍લા પંચાયત-જૂનાગઢ
  • સ૨નામુંજિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, શશીકુંજ સામે, સરદારબાગ પાછળ, મીરાનગર રોડ,
  • ફોન નં૦૨૮૫- ૨૬૩૫૩૧૫ , ૨૬૩૫૩૧૬
  • ફેકસ નં૦૦૨૮૫- ૨૬૩૬૩૧૭
  • મોબાઈલ નંબ૨- ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
  • ઈ મેઈલddo-jun@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 24/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 663425