પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

જૂનાગઢ જિલ્‍લાનું સ્‍થાન ૨૦.૯૮ થી ૨૧.૬૩ ઉતર અક્ષાંશ તથા ૬૯.૯૪ થી ૭૧.૯૫ પૂર્વ રેખાંશ વચ્‍ચે આવેલ છે. જિલ્‍લાનો કૂલ વિસ્‍તાર ૫૦૨૭.૬૦ ચો. કિ.મી. છે. જૂનાગઢ જિલ્‍લામાંથી પોરબંદર તથા ગીર સોમનાથ નવા જિલ્‍લાઓ અસ્તિત્વમાં આવતા, કૂલ ૦૯ તાલુકાનો આ જિલ્‍લો અસ્તિત્વમાં આવેલ છે.
વસતિ ગણતરી-૨૦૦૧૧ અનુસાર જૂનાગઢ જિલ્‍લાની કૂલ વસતિ ૧૫૨૭૩૨૯ છે. જેમાં ૭૮૫૨૭૪ પુરૂષો તથા ૭૪૨૦૫૫ સ્‍ત્રીઓ છે. અક્ષરજ્ઞાન ઘરાવતા લોકોની સંખ્‍યા કૂલ ૧૦૭૬૦૬૩ છે. જેમાં ૬૦૪૫૮૬ પુરૂષો તથા ૪૭૧૪૭૭ સ્‍ત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.
કૂલ ગ્રામ્‍ય વસતિ ૯૬૪૯૫૦ છે. જેમાં ૪૯૫૯૯૨ પુરૂષો તથા ૪૬૭૯૫૮ સ્‍ત્રીઓ છે. જયારે શહેરી વસતિ ૫૬૨૩૭૯ છે તે પૈકી પુરૂષો ૨૮૮૨૮૨ અને સ્‍ત્રીઓ ૨૭૪૦૯૭છે.
જયારે જૂનાગઢ જિલ્‍લાની અનુસુચિત જાતિની કૂલ વસતિ ૧૫૧૯૦૯ છે, તે પૈકી ગ્રામ્‍ય વસતિ ૧૧૦૬૧૦ છે અને શહેરી વસતિ ૪૧૨૯૯ છે.
જયારે જૂનાગઢ જિલ્‍લાની અનુસુચિત જનજાતિની કૂલ વસતિ ૩૮૪૭૪ છે, તે પૈકી ગ્રામ્‍ય વસતિ ૨૬૩૬૨ છે અને શહેરી વસતિ ૧૨૧૧૨ છે.
વર્ષ પુરૂષો સ્‍ત્રી કુલ
૧૯૬૧ ૬૩૮૨૯૬ ૬૦૭૩૪૭ ૧૨૪૫૬૪૩
૧૯૭૧ ૮૫૫૬૭૧ ૮૦૧૦૦૬ ૧૬૫૬૬૭૭
૧૯૮૧ ૧૦૭૪૬૦૫ ૧૦૨૬૧૦૪ ૨૧૦૦૭૦૯
૧૯૯૧ ૧૨૨૨૨૬૨ ૧૧૭૨૫૯૭ ૨૩૯૪૮૫૯
૨૦૦૧ ૧૨૫૨૩૫૦ ૧૧૯૫૮૨૩ ૨૪૪૮૧૭૩
૨૦૧૧ ૭૮૫૨૭૪ ૭૪૨૦૫૫ ૧૫૨૭૩૨૯