પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

સ૨નામું:જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,
સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
ફોન નં:૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫, ૨૬૩૫૩૧૬
ફેકસ:૦૨૮૫-૨૬૩૬૩૧૭
InstanceEndEditable