પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામફોન નંબર કચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી પ્રવીણ ચૌધરી (આઇ.એ.એસ.)૨૬૩૫૩૧૬૨૬૫૧૦૦૨૨૬૩૬૩૧૭૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૨૬૩૬૦૮૦
શ્રી વી.પી.મછાર૨૬૩૬૦૮૦-૨૬૩૬૦૮૦૭૫૬૭૦૩૫૯૦૨
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી૯૮૨૫૩૩૬૯૮૭
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા૨૬૩૬૦૩૨-૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(મહેસૂલ-મહેકમ)
શ્રી ડી.વી.ઘેડા૨૬૩૨૩૮૩-૨૬૩૩૬૮૪૭૯૮૪૪૬૦૬૩૫
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)
શ્રી ડી.વી.ઘેડા૨૬૩૫૨૮૪--૭૯૮૪૪૬૦૬૩૫
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(વિકાસ)(ઇ.ચા.)
શ્રી આર.પી.છેલાણા૨૬૩૦૭૧૬--૯૯૯૮૮૬૫૭૭૭
હિસાબી અઘિકારીશ્રી૨૬૩૩૧૯૬
ડો. સી.કે.મહેતા૨૬૩૩૧૯૬૨૬૩૩૧૩૧-૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.સી.એલ.વ્યાસ૨૬૩૩૦૭૪--૭૫૬૭૮૮૪૯૯૯
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
(ઇ.ચા.)
ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૧૬૮૫--૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦શ્રી શારદાગૌરી સી.દેસાઇ૨૬૩૧૪૩૪--૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S.
૧૧શ્રી એલ.વી.બારીયા૨૬૩૫૫૧૧૨૬૩૩૨૯૫-૯૪૨૪૪૮૧૦૭૫
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨શ્રી પી.જે.વ્યાસ૨૬૩૩૪૨૬૨૬૨૪૫૧૫-૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ૨૬૩૩૦૪૬
૧૩શ્રી ડી.જી.રાઠોડ૨૬૩૩૦૪૬--૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
૧૪શ્રી બી.પી.શીંગાળા૨૬૩૪૦૯૬--૯૮૨૫૩૧૯૦૨૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા)
૧૫શ્રી કે. એ ૫ટેલ૨૬૩૪૧૩૬--૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬શ્રી ટી.ડી.પટેલ૨૬૩૫૨૫૧--૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૧૭શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા,૨૬૩૫૮૩૪--૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮શ્રી જે.કે.ચાવડા ૨૬૩૬૬૭૫--૯૪૨૮૭૯૮૭૯૬
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯શ્રી એસ.એન.દવે૨૬૩૨૨૪૩--૯૯૭૯૫૮૫૪૪૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૨૦શ્રી બી.એમ.પટેલ૨૩૩૫૨૭૯--૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
મદદ. જિલ્લા રજી. (સ.મં.) (ઇ.ચા.)
૨૧શ્રી જ્યોતિબેન બોરીચા૨૬૩૩૦૨૧---
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.)
ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામફોન નંબર કચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી પ્રવીણ ચૌધરી (આઇ.એ.એસ.)૨૬૩૫૩૧૬૨૬૫૧૦૦૨૨૬૩૬૩૧૭૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૨૬૩૬૦૮૦
શ્રી વી.પી.મછાર૨૬૩૬૦૮૦-૨૬૩૬૦૮૦૭૫૬૭૦૩૫૯૦૨
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી૯૮૨૫૩૩૬૯૮૭
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા૨૬૩૬૦૩૨-૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(મહેસૂલ-મહેકમ)
શ્રી શારદાગૌરી સી.દેસાઇ૨૬૩૨૩૮૩-૨૬૩૩૬૮૪૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)(ઇ.ચા.)
શ્રી આર.પી.છેલાણા૨૬૩૫૨૮૪--૯૯૯૮૮૬૫૭૭૭
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(વિકાસ)(ઇ.ચા.)
શ્રી આર.પી.છેલાણા૨૬૩૦૭૧૬--૯૯૯૮૮૬૫૭૭૭
હિસાબી અઘિકારીશ્રી૨૬૩૩૧૯૬
ડો. સી.કે.મહેતા૨૬૩૩૧૯૬૨૬૩૩૧૩૧-૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.સી.એલ.વ્યાસ૨૬૩૩૦૭૪--૭૫૬૭૮૮૪૯૯૯
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
(ઇ.ચા.)
ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૧૬૮૫--૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦શ્રી શારદાગૌરી સી.દેસાઇ૨૬૩૧૪૩૪--૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S.
૧૧શ્રી એલ.વી.બારીયા૨૬૩૫૫૧૧૨૬૩૩૨૯૫-૯૪૨૪૪૮૧૦૭૫
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨શ્રી પી.જે.વ્યાસ૨૬૩૩૪૨૬૨૬૨૪૫૧૫-૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ૨૬૩૩૦૪૬
૧૩શ્રી ડી.જી.રાઠોડ૨૬૩૩૦૪૬--૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
૧૪શ્રી બી.પી.શીંગાળા૨૬૩૪૦૯૬--૯૮૨૫૩૧૯૦૨૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા)
૧૫શ્રી કે. એ ૫ટેલ૨૬૩૪૧૩૬--૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬શ્રી ટી.ડી.પટેલ૨૬૩૫૨૫૧--૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૧૭શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા,૨૬૩૫૮૩૪--૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮શ્રી જે.કે.ચાવડા૨૬૩૬૬૭૫--૯૪૨૮૭૯૮૭૯૬
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯શ્રી એસ.એન.દવે૨૬૩૨૨૪૩--૯૯૭૯૫૮૫૪૪૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૨૦શ્રી બી.એમ.પટેલ૨૩૩૫૨૭૯--૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
મદદ. જિલ્લા રજી. (સ.મં.) (ઇ.ચા.)
૨૧શ્રી જ્યોતિબેન બોરીચા૨૬૩૩૦૨૧---
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.)