પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ
ફોન નંબર કચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી અજય પ્રકાશ , (આઇ.એ.એસ. )૨૬૩૫૩૧૫૨૬૫૧૦૦૨૨૬૩૬૩૧૭૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૨૬૩૫૩૧૬
શ્રી જે.કે.ઠેસીયા૨૬૩૬૦૮૦૨૬૩૬૦૮૦૯૮૨૫૦૩૪૦૧૯
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી
શ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિ૨૬૩૬૦૩૨૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેસૂલ-મહેકમ)
શ્રી અને કે. ૫રીખ (૫રમાર)૨૬૩૨૩૮૩૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૬૦૬
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)
શ્રી અને કે. ૫રીખ (૫રમાર)૨૬૩૫૨૮૪૭૫૬૭૦૧૭૬૦૮
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (વિકાસ) ( ઇ.ચા.)
શ્રી એમ.કે.નંદાણીયા ૨૬૩૧૭૧૬૯૯૭૮૬૨૨૫૨૪
હિસાબી અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)૨૬૩૦૭૧૬
ડો. એસ.વી.સાપરીયા૨૬૩૩૧૯૬૨૬૩૩૧૩૧૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૩૦૭૪૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
શ્રી ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૧૬૮૫૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦શ્રી જસુબેન વી.ચાવડા,૨૬૩૧૪૩૪૯૯૦૯૮૯૧૧૭૦
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S. ( ઇ.ચા.)
૧૧શ્રી એમ.કે.ચૌધરી,૨૬૩૫૫૧૧૨૬૩૩૨૯૫૯૮૨૫૪૨૫૮૦૧
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨શ્રી પી.જે.વ્યાસ૨૬૩૪૧૦૯૨૬૨૪૫૧૫૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ૨૬૩૩૪૨૬
૧૩શ્રી એસ.બી.વાઘમશી૨૬૩૩૦૪૬૭૬૦૦૦૫૪૮૨૧
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
૧૪ડો.એમ .એલ. ગુજરાતી૨૬૩૪૦૯૬૯૮૨૫૭૧૪૩૬૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી
૧૫શ્રી કે. એ ૫ટેલ૨૬૩૪૧૩૬૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬શ્રી આર.એમ.ગંભીર૨૬૩૫૨૫૧૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૧૭શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા,૨૬૩૫૮૩૪૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮શ્રી આર.ડી.પરમાર ૨૬૩૬૬૭૫૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯શ્રી આર.સી.શાહ૨૬૩૨૨૪૩૭૫૬૭૮૬૧૨૩૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૨૦શ્રી વિ. આર. સોલંકી૨૬૩૩૦૨૧૯૪૨૭૯૨૫૦૨
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.) ( ઇ.ચા.)