પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ    
ફોન નંબર કચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી અજય પ્રકાશ , (આઇ.એ.એસ. )૨૬૩૫૩૧૫૨૬૫૧૦૦૨૨૬૩૬૩૧૭૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૨૬૩૫૩૧૬
શ્રી જે.કે.ઠેસીયા૨૬૩૬૦૮૦ ૨૬૩૬૦૮૦૯૮૨૫૩૯૨૩૪૧
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી
શ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિ૨૬૩૬૦૩૨ ૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેસૂલ-મહેકમ)
શ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિ૨૬૩૨૩૮૩ ૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૬૦૬
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત) ( ઇ.ચા.)
શ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિ૨૬૩૫૨૮૪  ૭૫૬૭૦૧૭૬૦૮
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (વિકાસ) ( ઇ.ચા.)
શ્રી એમ.કે.નંદાણીયા૨૬૩૧૭૧૬  ૯૮૨૫૮૨૯૮૨૨
હિસાબી અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)૨૬૩૦૭૧૬
ડો. એસ.વી.સાપરીયા૨૬૩૩૧૯૬૨૬૩૩૧૩૧ ૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૩૦૭૪  ૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
શ્રી ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૧૬૮૫  ૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦શ્રી જસુબેન વી.ચાવડા,૨૬૩૧૪૩૪  ૯૯૦૯૮૯૧૧૭૦
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S. ( ઇ.ચા.)
૧૧શ્રી એમ.કે.ચૌધરી,૨૬૩૫૫૧૧૨૬૩૩૨૯૫ ૯૮૨૫૪૨૫૮૦૧
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨શ્રી પી.જે.વ્યાસ૨૬૩૪૧૦૯૨૬૨૪૫૧૫ ૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ૨૬૩૩૪૨૬
૧૩શ્રી એસ.બી.વાઘમશી૨૬૩૩૦૪૬  ૭૬૦૦૦૫૪૮૨૧
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૧૪ડો.એમ .એલ. ગુજરાતી૨૬૩૪૦૯૬  ૯૮૨૫૭૧૪૩૬૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી
૧૫શ્રી કે. એ ૫ટેલ૨૬૩૪૧૩૬  ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬શ્રી આર.એમ.ગંભીર૨૬૩૫૨૫૧  ૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૧૭શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા,૨૬૩૫૮૩૪  ૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮શ્રી આર.ડી.પરમાર૨૬૩૬૬૭૫  ૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯શ્રી આર.સી.શાહ૨૬૩૨૨૪૩  ૭૫૬૭૮૬૧૨૩૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૨૦શ્રી વિ. આર. સોલંકી૨૬૩૩૦૨૧  ૯૪૨૭૯૨૫૮૦૨
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.) ( ઇ.ચા.)