પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામફોન નંબર કચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી જે.કે.ઠેસીયા (I/C)૨૬૩૫૩૧૬૨૬૫૧૦૦૨૨૬૩૬૩૧૭૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૨૬૩૬૦૮૦
શ્રી જે.કે.ઠેસીયા૨૬૩૬૦૮૦ ૨૬૩૬૦૮૦૯૮૨૫૩૯૨૩૪૧
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા૨૬૩૬૦૩૨ ૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેસૂલ-મહેકમ)( ઇ.ચા.)
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા૨૬૩૨૩૮૩ ૨૬૩૩૬૮૪૭૫૬૭૦૧૭૬૦૬
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)( ઇ.ચા.)
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા૨૬૩૫૨૮૪  ૭૫૬૭૦૧૭૬૦૮
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (વિકાસ)
શ્રી ડી.પી.વાઘેલા૨૬૩૦૭૧૬  ૯૬૩૮૦૦૦૧૨૬
હિસાબી અઘિકારીશ્રી ૨૬૩૩૧૯૬
ડો. સી.કે.મહેતા૨૬૩૩૧૯૬૨૬૩૩૧૩૧ ૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.સી.એલ.વ્યાસ૨૬૩૩૦૭૪  ૭૫૬૭૮૮૪૯૯૯
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
શ્રી ડો.એચ.એચ.ભાયા,૨૬૩૧૬૮૫  ૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦શ્રી વી.એસ.દવે૨૬૩૧૪૩૪  ૯૮૨૫૨૨૦૫૭૦
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S. ( ઇ.ચા.)
૧૧શ્રી આર.આર.પરમાર૨૬૩૫૫૧૧૨૬૩૩૨૯૫ ૯૪૨૭૬૧૯૧૪૭
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨શ્રી પી.જે.વ્યાસ૨૬૩૩૪૨૬૨૬૨૪૫૧૫ ૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ૨૬૩૩૦૪૬
૧૩શ્રી ડી.જી.રાઠોડ૨૬૩૩૦૪૬  ૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
૧૪ડો.એમ .એલ. ગુજરાતી૨૬૩૪૦૯૬  ૯૮૨૫૭૧૪૩૬૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી
૧૫શ્રી કે. એ ૫ટેલ૨૬૩૪૧૩૬  ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬શ્રી ટી.ડી.પટેલ ૨૬૩૫૨૫૧  ૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૧૭શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા,૨૬૩૫૮૩૪  ૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮શ્રી આર.ડી.પરમાર૨૬૩૬૬૭૫  ૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯શ્રી આર.સી.શાહ૨૬૩૨૨૪૩  ૭૫૬૭૮૬૧૨૩૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
૨૦શ્રી વિ. આર. સોલંકી૨૬૩૩૦૨૧  ૯૪૨૭૯૨૫૮૦૨
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.) ( ઇ.ચા.)