પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી આર.એમ.ગંભીર
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી
આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ ,જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ
૨૬૨૬૨૫૧

--

૨૬૨૦૬૮૪ -