પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી ટી.ડી.પટેલ
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી( ઇ.ચા.)
આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,સરદાર બાગ પાછળ,૨૬૨૬૨૫૧--૨૬૨૦૬૮૪૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
શશીકુંજ રોડ ,જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ