પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી આર.એમ.ગંભીર , જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રીઆંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ ,જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ
૨૬૨૬૨૫૧ -- ૨૬૨૦૬૮૪ ૯૮૨૫૨૧૯૯૪૯