પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખારસીકરણ

રસીકરણ

જુનાગઢ જિલ્લા ની આર.સી.એચ. - કુંટુબ નિયોજન રસીકરણ ની માહિતી
માહેઃ માર્ચ-ર૦૧૬ અંતિત કામગીરી રીપોર્ટ
ક્રમ કાર્ય૫ઘ્ધતિની વિગત લક્ષ્‍યાંક કાર્યભાર પ્રોગેસીવ ચાલુમાસ અંતિત ટકા
ટી.ટી. સગર્ભા ૨૨૦૦૦ ૧૯૬૪૧ ૮૭
બીસીજી - ૦-૧વર્ષ ૨૦૦૦૦ ૧૬૮૯૩ ૮૪
પોલીયો -૦-૧વર્ષ ૧૯૨૦૦ ૧૬૫૧૭ ૮૬
મીઝલ્સ - ૦-૧વર્ષ ૧૯૨૦૦ ૧૬૫૭૧ ૮૬
ફુલ્લી ઈમ્યુનાઈઝેશન ૧૯૨૦૦ ૧૬૫૦૫ ૮૬
પોલીયો બુસ્ટર ૧૯૨૦૦ ૧૬૧૮૬ ૮૪
ડીપીટી  બુસ્ટર ૧૯૨૦૦ ૧૬૩૫૨ ૮૫
વીટા એ ૧લો ડોઝ ૧૯૨૦૦ ૧૬૩૨૩ ૮૫
વીટા એ ર થી ૯ ઓગષ્ટ ૭૬૮૦૦ ૭૦૪૮૯ ૯૨
૧૦ વીટા એ ર થી ૯ ફેબ્રુઆરી ૭૬૮૦૦ ૬૬૬૫૪ ૮૭
૧૧ ડીટી ૫ વર્ષ -૧ ૧૮૯૦૦ ૧૭૧૨૮ ૯૧
૧૨ ટીટી ૧૦ વર્ષ -૧ ૧૮૩૦૦ ૧૭૯૬૦ ૯૮
૧૩ ટીટી ૧૬ વર્ષ -૧ ૧૭૫૦૦ ૧૮૦૩૦ ૧૦૩
૧૪ સેશન ૧૧૨૮૦ ૧૧૪૬૭ ૧૦૨
૧૫ સગર્ભા રજિસ્ટ્રેશન ૨૨૦૦૦ ૧૯૧૬૮ ૮૭
૧૬ અર્લી રજીસ્ટ્રેશન ૧૯૧૮૬ ૧૭૧૨૧ ૮૯
૧૭ ફેરી સગર્ભા ૧૦૦+ર૦૦ ૨૨૦૦૦ ૧૯૨૬૦ ૮૮
૧૮ પ્રસુતિ રજિસ્ટ્રેશન ૨૦૦૦૦ ૧૭૨૧૯ ૮૬
૧૯ સંસ્થાકીય પ્રસુતિ ૧૭૨૧૯ ૧૭૦૭૨ ૯૯
૨૦ ઈન્ફન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ૨૦૦૦૦ ૧૭૦૨૮ ૮૫
૨૧ પોસ્ટનેટલ-૩ રજિસ્ટ્રેશન ૧૭૨૧૯ ૧૬૯૩૪ ૯૮
૨૨ ઈન્ફન્ટ મરણ  ૩૫૨  
૨૩ માતામરણ  ૧૩  
૨૪ એર્બોશન  ૧૭૭૯
૨૫ મૃતજન્મ  ૨૯૩
૨૬ ઓ૫રેશન એલટીએલ ૫૨૭૪ ૩૬૪૪ ૫૭
૨૭ આંકડી ૧૫૫૯૨ ૧૫૦૮૪ ૯૪
૨૮જનની સુરક્ષા યોજના ૫૯૭૬૪૮૫૨૮૧
૨૯ચિરંજીવી યોજના૩૪૧૧૩૦૮
૩૦બાલસખા૩૪૧૧૩૩૮૧૦
૩૧કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના૯૯૦૨૮૫૭૭૮૭
૩૨દિકરી યોજના