પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એમ.કે.ચૌધરી
કાર્યપાલકઇજનેરશ્રી,મા.મ
જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ ૨૬૩૫૫૧૧- - ૯૮૨૫૪૨૫૮૦૧