પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી એસ.કે.રાઠોડ કાર્યપાલકઇજનેરશ્રી,મા.મ (ઇ.ચાર્જ)જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ૨૬૩૫૫૧૧--૯૮૨૪૪૮૧૦૭૫