પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંધકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી એલ.વી.બારીયા કાર્યપાલકઇજનેરશ્રી,મા.મ જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ૨૬૩૫૫૧૧--૯૮૨૪૪૮૧૦૭૫