પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

 
ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એસ.જી.કામડી
હિસાબી અઘિકારશ્રી
હિસાબી શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ,
 શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
૨૬૫૨૯૬૬
૨૬૨૦૭૧૬
    ૨૬૨૫૪૫૮   ૨૬૨૦૬૮૪
email- ao-ddo-jun@gujarat.gov.in