પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું હિસાબી શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એ.એ. કરમુર હિસાબી અઘિકારીશ્રી ( ઇ.ચા.)
ફોન નંબર૨૬૫૨૯૬૬, ૨૬૨૦૭૧૬
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરરહેઠાણમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી એ.એ. કરમુરહિસાબી અઘિકારીશ્રી(ઇ.ચા.)૨૬૫૨૯૬૬, ૨૬૨૦૭૧૬૨૬૨૦૬૮૪૨૬૨૫૪૫૮૯૯૭૮૮૨૨૦૦૪ao-ddo-jun@gujarat.gov.in