પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ ખેતી વાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી
કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ ,
શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એસ.બી.વાઘમશી (ઇ.ચા.)
ફોન નંબર૨૬૩૩૦૪૬
ફેકસ નંબર૨૬૩૩૦૪૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી એસ.બી.વાઘમશી(ઇ.ચા.)જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)૨૬૩૩૦૪૬૨૬૩૩૦૪૬૭૬૦૦૦૫૪૮૨૧