પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ ખેતી વાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી
કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર
બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન. ડી. બાબરીયા (ઇ.ચા.)
ફોન નંબર૨૬૩૩૦૪૬
ફેકસ નંબર૨૬૩૩૦૪૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી એન. ડી. બાબરીયા (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)૨૬૩૩૦૪૬૨૬૩૩૦૪૬૭૬૦૦૦૫૪૮૨૧