પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા કર્મચારીની નિવૃત્તી

કર્મચારીની નિવૃત્તી

ક્રમનામહોદોનિવૃત્તીની તારીખ
શ્રી સી.એમ.ગજેરાસી.ની.ક્લાર્ક૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી જી.જે.ફડદુસંશોધન મદદનીશ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી ડી.વી.રાઠોડસર્કલ ઇન્સ્પેકટર૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી પી.કે.ઓડેદરાસર્કલ ઇન્સ્પેકટર૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એચ.વી.ઠાકરડ્રાયવર૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એ.આઇ.લોદીડ્રાયવર૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એલ.બી.જીકાદરાસ્વીપર૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી ડી.એમ.વાગડીયાસીની.ક્લાર્ક ૩૧-૮-૨૦૧૨
શ્રી ડી.એમ.મકવાણાનાયબ ચિટનીશ ૩૧-૮-૨૦૧૨
૧૦શ્રી એસ.જી.પંડયામ.તા.વિ.અધિ૩૧-૮-૨૦૧૨
૧૧શ્રી એ.કે.ભાટુજુ.ક્લાર્ક૩૧-૮-૨૦૧૨
૧રશ્રી આર.એમ.ભુતઆંકડા મદદનીશ૩૦-૯-૨૦૧૨
૧૩શ્રી જે.બી.જાનીપટાવાળા૩૦-૯-૨૦૧૨
૧૪શ્રી એચ.સી.પંડયાસીની.કલાર્ક૩૧-૧૦-૨૦૧૨
આગળ જુઓ