પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ , જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીસુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા,નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)
(ઇ-ચાર્જ)
ફોન નંબર૨૬૩૬૦૩૨
ફેકસ નંબર૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)(ઇ-ચાર્જ) ૨૬૩૩૦૪૬૨૬૩૩૦૪૬૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨