પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ , જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિ
ફોન નંબર૨૬૩૬૦૩૨
ફેકસ નંબર૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી જી. ડી. પ્રજા૫તિનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)૨૬૩૩૦૪૬૨૬૩૩૦૪૬૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧