પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ , જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીસુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા,નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)
ફોન નંબર૨૬૩૬૦૩૨
ફેકસ નંબર૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)૨૬૩૩૦૪૬૨૬૩૩૦૪૬૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨