પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એચ.એફ.રાદડીયા(ઇચાર્જ )
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
મેલેરીયા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ૨૬૫૪૮૩૪ 
૨૬૨૭૦૯૭
૨૬૫૩૧૩૧ 
૭૫૬૭૮૮૫૪૪૪