પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ-મહેસુલ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ, જૂનાગઢ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીસુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા,નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, મહેસુલ જિલ્લા પંચાયત, જૂનાગઢ.
ફોન નંબર૦૨૮૫ - ૨૬૩૬૦૩૨, ૨૬૩૩૦૨૧
ફેકસ નંબર૦૨૮૫ -૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારી શ્રી (મહેસૂલ) ૨૬૩૬૦૩૨, ૨૬૩૩૦૨૧૨૬૨૦૬૮૪૭૫૬૭૦૧૮૪૧૦dyddo-rev-jun@gujrat.gov-in