પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા વદન,
નવી કલેક્ટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર
બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડો.એમ .એલ. ગુજરાતી
ફોન નંબર૨૬૩૫૩૮૪
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી ડો.એમ .એલ. ગુજરાતીનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)( ઇ.ચા.)૨૬૩૫૩૮૪-૭૫૬૭૦૧૭૬૦૬dyddo-pan-jun@gujarat.gov.in