પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા,
સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ,
જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન. કે. ૫રીખ (૫રમાર)
ફોન નંબર૨૬૩૨૩૮૩
ફેકસ નંબર૨૬૩૩૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી એન. કે. ૫રીખ (૫રમાર) નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)૨૬૩૨૩૮૩૨૬૩૩૬૮૪ ૭૫૬૭૦૧૭૬૦૬
૭૬૯૮૨૫૦૫૩૩
dyddo-pan-jun@gujarat.gov.in