પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન (વર્ષ ૨૦૧૧ ના પશુધન વસ્તી ગણતરી મુજબ)

ક્રમપશુઓના નામસંખ્યા
ગાય વર્ગ૨૨૫૨૯૨
ભેંસ વર્ગ૨૪૭૪૦૩
ધેટા ૨૧૬૮૦

બકરા૭૦૩૨૫
ઉંટ૫૮૧
મરધા ( પ્રોલ્ટ્રી )૯૩૯૯૫
ગધેડા૨૪૧
ધોડા૬૬૧
અન્ય૨૨૨૫