પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર(વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬)

ક્રમતાંત્રીકલક્ષ્યાંકસિઘ્ધી
જિલ્લામાં પશુઓની સારવાર--૨,૨૯,૪૪૩

પશુ સારવાર કેમ્પની માહીતી(પશુ આરોગ્ય મેળા સાથે)

પશુરોગ નિદાનકેમ્પ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
(અ) મેજર કેમ્પ
(બ) માઈનોર કેમ્પ૧૬૨
(ક) પશુ આરોગ્ય મેળા૧૫૩