પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

ક્રમરસીનું નામપશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ.૫૭૦૬૨
ઈ.ટી.૨૬૬૩૦
એફ.એમ.ડી.૧૪૪૫૯૦
હડકવા ( એ.આર.વી. )૭૦૫
બી.કયુ.૧૪૯૮૪