પંચાયત વિભાગ
InstanceBeginEditable name="content"
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
ડો. એમ .એલ. ગુજરાતી
જિલ્‍લા પશુપાલન અઘિકારીશ્રી
પશુપાલન શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ ૨૬૨૦૦૯૬ - ૨૬૫૧૨૨૨
InstanceEndEditable