પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

પશુ સારવાર કેમ્પની માહીતી(પશુ આરોગ્ય મેળા સાથે)

 
પશુ રોગ નિદાન કેમ્પ                                                                                                                                      વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨                  વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩
(અ) મેજર કેમ્પ

૩૪

૨૮
(બ) માઈનોર કેમ્પ ૧૯ ૨૧૯
(ક) પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૪૭