પંચાયત વિભાગ
InstanceBeginEditable name="content"
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એમ. કે. ત્રીવેદી
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા,
જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,સરદાર બાગ પાછળ,શશીકુંજ રોડ, જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
૨૬૨૦૬૭૫-------૯૪૨૭૨૪૩૮૫૭
InstanceEndEditable