પંચાયત વિભાગ
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,
સરદાર બાગ પાછળ,શશીકુંજ રોડ,
જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જે.કે.ચાવડા
ફોન નંબર૨૬૨૦૬૭૫
ફેકસ નંબર-


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરરહેઠાણમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી જે.કે.ચાવડા જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી૨૬૨૦૬૭૫-- ૯૪૨૮૭૯૮૭૯૬-