પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણશાખાશિષ્‍યવૃતિ

શિષ્‍યવૃતિ

સને ર૦૧૧ ની વસતી ગણતરી મુજબ જીલ્લારમાં અનુ.જાતિની વસતી ની છે. જેમાં મુખ્યોત્વેા ચમાર , વણકર , ગરોડા , વાલ્મીાકી , હાડી જાતિનો સમાવેશ થાય છે. આ જાતિના ઉત્કબર્ષ માટેની યોજનાઓને મુખ્યતત્વેી ૨ ભાગોમાં વહેંચી શકાય.

શૈક્ષણિક યોજનાઓ
આરોગ્‍ય અને ગૃહનિર્માણની યોજનાઓ

સને ર૦૧૫ - ૧૬ માં યોજનાવાઇઝ થયેલ ખર્ચની વિગતની માહિતી નીચે મુજબ છે

ક્રમયોજનાનુ નામજોગવાઇમળેલ ગ્રાન્ટથયેલ ખર્ચજોગવાઇ ટકાવારીગ્રાન્ટ સામે ટકાવારી
શૈક્ષણીક યોજનાઓ૮૦૯.૩૦૭૦૩.૩૬૬૭૩.૮૨૮૩.૨૬૯૫.૮૦
આરોગ્ય અને ગૃહ નિર્માણનીયોજનાઓ૪૧.૦૧૩૯.૫૬૩૯.૩૯૯૬.૦૫૯૯.૫૭
ગરીબી નાબુદી કાર્યક્રમ૫૧.૫૦૪૫.૭૫૪૫.૬૫૮૮.૬૪૯૯.૭૮