પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

ક્રમ કિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામ કિશોરી સકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
સર્વે મુજબ શોધાયેલ પસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યા તાલીમ આપેલ પુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલ આઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલ આરોગ્ય શિક્ષણ આપેલ અન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ ૫૦૪૫૫૦૪૫૪૦૨૮૫૦૪૫૫૦૪૫૫૦૪૫
માણાવદર ૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩
વંથલી ૩૦૯૧૩૦૯૧૨૩૮૧૨૦૩૨૨૩૯૧૨૩૯૧
માંગરોળ ૬૪૮૦૬૪૮૦૪૦૫૫૬૧૨૫૬૧૨૫૬૧૨૫
ભેસાણ ૨૦૩૨૨૦૩૨૨૦૩૨૧૯૭૬૨૦૩૨૨૦૩૨
જૂનાગઢ ૯૬૯૪૯૬૯૪૯૨૪૨૫૫૧૯૯૬૯૪૯૬૯૪
માળીયા ૫૦૭૭૫૦૭૭૫૦૭૭૩૩૯૭૫૦૭૭૫૦૭૭
મેંદરડા ૨૦૭૩ ૨૦૭૩ ૧૯૧૦૧૨૨૫૨૦૨૫૨૦૨૩
વિસાવદર ૩૩૭૧ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧૧૬૧૬૩૩૭૧૩૩૭૧
  કુલ એકંદર ૩૯૯૦૬૩૯૯૦૬૩૫૧૩૯૨૯૯૭૮૩૮૮૦૩૩૮૮૦૧