પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

ક્રમ કિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામ કિશોરી સકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
સર્વે મુજબ શોધાયેલ પસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યા તાલીમ આપેલ પુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલ આઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલ આરોગ્ય શિક્ષણ આપેલ અન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ ૪૬૫૮ ૪૬૫૮ ૩૪૭૧ ૪૩૯૦ ૪૩૯૦ ૩૬૦૫  
માણાવદર ૩૪૧૦ ૩૪૧૦ ૨૪૨૭ ૩૪૧૧ ૩૪૧૧ ૩૪૨૭  
વંથલી ૨૩૩૮ ૨૩૩૮ ૧૭૬૦ ૨૩૩૮ ૨૩૩૮ ૨૧૧૮  
માંગરોળ ૫૯૫૮ ૫૯૫૮ ૨૮૧૩ ૬૧૧૭ ૫૬૦૦ ૬૧૧૭  
ભેસાણ ૨૧૧૩ ૨૧૧૩ ૧૬૩૨ ૧૪૦૮ ૧૪૦૮ ૧૪૦૮  
જૂનાગઢ ૬૪૪૧ ૬૪૪૧ ૪૪૦૦ ૫૧૪૫ ૪૧૪૫ ૫૧૪૫  
માળીયા ૩૮૨૦ ૩૮૨૦ ૨૨૨૨ ૩૨૮૬ ૩૨૮૬ ૩૩૦૦  
મેંદરડા ૫૪૨૯ ૫૪૨૯ ૨૪૪૨ ૪૪૩૨ ૪૪૩૨ ૪૯૫૬  
વિસાવદર ૨૦૮૭ ૨૦૮૭ ૧૬૧૧ ૧૯૫૯ ૧૯૫૯ ૨૦૮૨  
કુલ એકંદર ૩૩૩૪ ૩૩૩૪ ૨૮૦૭ ૩૩૩૪ ૩૨૭૭ ૩૨૮૪  
  ૩૯૫૮૮ ૩૯૫૮૮ ૨૮૫૮૫ ૩૫૮૨૦ ૩૪૨૪૬ ૩૫૪૪૨