પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ક્રમ કિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામ આંગણવાડીની સંખ્યા કિશોરીસકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
મંજુર કાર્યવન્ત સર્વે મુજબ શોધાયેલ પસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યા તાલીમ આપેલ પુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલ આઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલ આરોગ્ય શિક્ષણ આપેલ અન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ ૧૯૪ ૧૯૪૪૬૫૮ ૪૬૫૮ ૩૪૭૧ ૪૩૯૦ ૪૩૯૦ ૩૬૦૫  
માણાવદર ૧૩૭ ૧૩૭ ૩૪૧૦ ૩૪૧૦ ૨૪૨૭ ૩૪૧૧ ૩૪૧૧ ૩૪૨૭  
વંથલી ૧૨૩ ૧૨૩ ૨૩૩૮ ૨૩૩૮ ૧૭૬૦ ૨૩૩૮ ૨૩૩૮ ૨૧૧૮  
માંગરોળ ૧૭૪ ૧૭૪ ૫૯૫૮ ૫૯૫૮ ૨૮૧૩ ૬૧૧૭ ૫૬૦૦ ૬૧૧૭  
ભેસાણ ૭૯ ૭૯ ૨૧૧૩ ૨૧૧૩ ૧૬૩૨ ૧૪૦૮ ૧૪૦૮ ૧૪૦૮  
જૂનાગઢ-૧ ૧૭૯ ૧૭૯ ૬૪૪૧ ૬૪૪૧ ૪૪૦૦ ૫૧૪૫ ૪૧૪૫ ૫૧૪૫  
જૂનાગઢ-૨ ૧૩૫ ૧૩૫ ૩૮૨૦ ૩૮૨૦ ૨૨૨૨ ૩૨૮૬ ૩૨૮૬ ૩૩૦૦  
માળીયા ૧૭૬ ૧૭૬ ૫૪૨૯ ૫૪૨૯ ૨૪૪૨ ૪૪૩૨ ૪૪૩૨ ૪૯૫૬  
મેંદરડા ૮૯ ૮૯ ૨૦૮૭ ૨૦૮૭ ૧૬૧૧ ૧૯૫૯ ૧૯૫૯ ૨૦૮૨  
૧૦ વિસાવદર ૧૪૨ ૧૪૨ ૩૩૩૪ ૩૩૩૪ ૨૮૦૭ ૩૩૩૪ ૩૨૭૭ ૩૨૮૪  
કુલ એકંદર ૧૪૨૮ ૧૪૨૮ ૩૯૫૮૮ ૩૯૫૮૮ ૨૮૫૮૫ ૩૫૮૨૦ ૩૪૨૪૬ ૩૫૪૪૨