પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ક્રમકિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામઆંગણવાડીની સંખ્યાકિશોરીસકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
મંજુરકાર્યવન્તસર્વે મુજબ શોધાયેલપસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યાતાલીમ આપેલપુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલઆઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલઆરોગ્ય શિક્ષણ આપેલઅન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ૧૯૪૧૯૪૫૦૪૫૫૦૪૫૪૦૨૮૫૦૪૫૫૦૪૫૫૦૪૫
માણાવદર૧૩૭૧૩૭૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩૩૦૪૩
વંથલી૧૨૩૧૨૩૩૦૯૧૩૦૯૧૨૩૮૧૨૦૩૨૨૩૯૧૨૩૯૧
માંગરોળ૧૭૪૧૭૪૬૪૮૦૬૪૮૦૪૦૫૫૬૧૨૫૬૧૨૫૬૧૨૫
ભેસાણ૭૯૭૯૨૦૩૨૨૦૩૨૨૦૩૨૧૯૭૬૨૦૩૨૨૦૩૨
જૂનાગઢ-૧૧૭૯૧૭૯૯૬૯૪૯૬૯૪૯૨૪૨૫૫૧૯૯૬૯૪૯૬૯૪
જૂનાગઢ-૨૧૩૫૧૩૫૫૦૭૭૫૦૭૭૫૦૭૭૩૩૯૭૫૦૭૭૫૦૭૭
માળીયા૧૭૬૧૭૬૨૦૭૩૨૦૭૩૧૯૧૦૧૨૨૫૨૦૨૫૨૦૨૩
મેંદરડા૮૯૮૯૩૩૭૧૩૩૭૧૩૩૭૧૧૬૧૬૩૩૭૧૩૩૭૧
૧૦વિસાવદર૧૪૦૧૪૦૩૯૯૦૬૩૯૯૦૬૩૫૧૩૯૨૯૯૭૮૩૮૮૦૩૩૮૮૦૧
કુલ એકંદર૧૪૨6૧૪૨6૫૦૪૫૫૦૪૫૪૦૨૮૫૦૪૫૫૦૪૫૫૦૪૫ ૦