પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

આઈ.સી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો,સગર્ભા, ધાત્રી તથા કિશોરી ઓ થઈ ને રાજય સરકાર દ્વારા જિલ્લાને કુલ ૧૧૬૧૧૧ લાભાર્થી નો લક્ષ્યાંક ફાળવેલ હતો જેની સામે આ જિલ્લા માં કુલ ૧૪૩૨૩૩ લાભાર્થી ઓને પુરક પોષણ નો લાભ આપવા માં આવેલ લક્ષ્યાંક સામે જિલ્લા ની ૧૨૩% સિઘ્ધિ થયેલ છે. તેમજ આ જિલ્લા ને આ કાર્યક્રમ માટે આઈ.સીડીએસ.પ્લાન સદરે રૂ ૧૨૧૦૯૦૦૦૦/- તથા નોનપ્લાન સદરે ૪૬૬૩૨૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ જે તમામ ગ્રાન્ટ આ કાર્યક્રમ પાછળ ખર્ચવા માં આવેલ છે

આ જિલ્લા માં તમામ ધટક માં આંગણવાડી કાર્યકર/ હેલ્પર ની ખાલીજગ્યા પર તમામ ધટક માં ભરતી કરવા માં આવેલ છે.

વર્ષ ર૦૧પ-૧૬, વર્ષમાં સરકાર શ્રી તરફ થી આંગણવાડી ના મકાનો ના બાંધકામ માટે રૂ.૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ છે.