પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી વી.એસ.દવે પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી (ઇ-ચાર્જ) આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ મું. જૂનાગઢ
૨૬૩૧૪૩૪ -- -૯૮૨૫૨૨૦૫૭૦