પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી શારદાગૌરીબેન સી દેસાઇ પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રીઆઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ મું. જૂનાગઢ૨૬૩૧૪૩૪---૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨