પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમઅઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદોફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરીરહેઠાણફેકસમોબાઇલ
શ્રી જસુબેન વી.ચાવડા
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી
આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ મું. જૂનાગઢ
૨૬૨૨૪૩૪ -- ૨૬૨૦૬૮૪ ૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
InstanceEndEditable