પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુકચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી પી.જે.વ્યાસ કાર્યપાલકઇજનેરશ્રી, સિંચાઇ સિંચાઇ શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ મું. જૂનાગઢ
૨૬૨૩૪૨૬, ૨૬૨૩૧૦૯ ૨૬૨૪૫૧૫ ૨૬૨૩૧૦૯ -