પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ ,શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી કે. એમ. ૫ટેલ
ફોન નંબર૨૬૨૭૧૩૬
ફેકસ નંબર૨૬૫૧૨૮૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી કે. એમ. ૫ટેલજિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી૨૬૨૭૧૩૬૨૬૫૧૨૮૦૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯