પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢની શિક્ષણ્‍ સમિતી દ્રારા પ્રા.શિક્ષકો, કેળવણી નિરીક્ષકોની બદલી, બઢતી, ભરતી, ઉ.પ.ધો., ખાતાકીય તપાસ,
જિલ્‍લા ફેર-બદલી, તાલીમ, જી.પી.એફ. ફંડની ચૂકવણી, પેન્‍શન વગેરેની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલા તમામ કર્મચારીઓની નિમણુંક સતાઘિકારી તરીકે જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી છે.

નામ :- શ્રી જે. કે. વીસીયા
મોબાઇલ નં.:- ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
હોદ્દો:- જિલ્‍લા પ્રાથમિક‍ શિક્ષણાઘિકારી